Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin - wytyczne prawidłowego korzystania z serwisu
Opcje zaawansowane


Dział II. REJESTRACJA I WARUNKI UDZIAŁU

Art. 1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Art. 2.

W wyniku Rejestracji wymienione w art. 1. podmioty uzyskują status Użytkownika.

Art. 3.

§ 1.

Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, zobowiązane są do określenia rodzaju Konta (Konto Prywatne) i wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego, w szczególności do podania: imienia i nazwiska, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą miasta i regionu (województwa), adresu elektronicznego (e-mail), numeru telefonu kontaktowego, indywidualnej nazwy użytkownika (login), oraz hasła.

§ 2.

Osoby fizyczne korzystające z Altregro w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą.

Art. 4.

§ 1.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonują Rejestracji oraz wszelkich innych czynności związanych z korzystaniem z Konta (przez co rozumie się w szczególności wykonywanie wszystkich praw i obowiązków Użytkownika) za pomocą swoich organów lub osób, które zostały do tych czynności umocowane.

§ 2.

W celu Rejestracji podmiot, o którym mowa w art. 4. § 1. zobowiązany jest do określenia rodzaju Konta (Konto Firmowe) i wypełnienia wszystkich pól formularza rejestracyjnego, w szczególności do podania: imienia i nazwiska, pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby wraz z nazwą miejscowości i regionu (województwa), adresu elektronicznego (e-mail), numeru telefonu kontaktowego, indywidualnej nazwy użytkownika (login), oraz hasła.

Art. 5.

Podmiot dokonujący Rejestracji ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje blokadę Konta.

Art. 6.

Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych adresowych i kontaktowych.

Art. 7.

Z chwilą potwierdzenia Rejestracji w sposób opisany w wiadomości wysłanej na podany podczas Rejestracji adres e-mail dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Virtual People, której przedmiotem są usługi świadczone przez Virtual People w ramach Alteregro, na warunkach określonych w Regulaminie.

Art. 8.

§ 1.

W ramach umowy, o której mowa w art. 7. Użytkownik zobowiązuję się do korzystania z portalu Alteregro zgodnie z Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem i zasadami współżycia społecznego oraz do wywiązywania się z obowiązków wobec Virtual People (wynikających z użytkowania portalu Alteregro).

§ 2.

Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych i otrzymywanie wiadomości e-mail o charakterze komercyjnym.

Art. 9.

Użytkownik ma prawo odstąpić bez podania przyczyn od umowy, o której mowa w art. 7. poprzez złożenie w ciągu 10 dni od zawarcia umowy stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

Art. 10.

Prawo, o którym mowa w art. 9. nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on czynność związaną z dokonaniem transakcji lub zdobyciem informacji ułatwiających kontakt z innym użytkownikiem portalu.

Art. 11.

Z chwią potwierdzenia Rejestracji Konto Użytkownika uzyskuje status „Niezweryfikowany” tzn. bez pełnej aktywacji Konta.

Art. 12.

Użytkownik w celu uzyskania statusu Konta „Zweryfikowany” musi dokonać przelewu na rachunek bankowy Virtual People poprzez Osobiste Konto Bankowe w wysokości 2 PLN (dwa złote) brutto z tytułu przeprowadzenia Weryfikacji.

Art. 13.

Użytkownikowi, który dokonał Weryfikacji Konta, a następnie znacząco zaktualizował dane adresowe lub kontaktowe, Virtual People może zmienić obecny status Konta tj. „Zweryfikowany” na „Niezweryfikowany”. Przywrócenie statusu „Zweryfikowany” możliwe jest dopiero po ponownej Weryfikacji Konta.

Art. 14.

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto o ile nie prowadzi to do naruszenia Regulaminu lub obowiązującego w Polsce prawa.

Art. 15.

Zablokowanie jednego z Kont w wyniku nie przestrzegania Regulaminu lub obowiązującego w Polsce prawa może spowodować zablokowanie innych Kont danego Użytkownika.

Art. 16.

Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

Art. 17.

Konto może zostać zablokowane jeżeli:

1) Użytkownik narusza Regulamin lub obowiązujące w Polsce prawo
2) działania Użytkownika sprowadzają się do czynności dywersyjno - sabotażowych w stosunku do Alteregro, Virtual People lub innego Użytkownika.

Art. 18.

Wymienione w art. 17. przypadki nie stanowią wyliczenia wyczerpującego, a o zablokowaniu Konta w szczególnych przypadkach może zadecydować Administrator.

Art. 19.

Użytkownik ma prawo odwołać się do Administratora w związku z zablokowaniem jego Konta. Odwołanie zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, a jeżeli okaże się słuszne nastąpi odblokowanie Konta.

Art. 20.

Użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek o usunięcie swojego Konta.

Art. 21.

Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy pomiędzy podmiotem zarejestrowanym-wnioskodawcą, a Virtual People, której przedmiotem są usługi świadczone przez Virtual People w ramach Alteregro, na warunkach określonych w Regulaminie.

Art. 22.

Wniosek, o którym mówi art. 20 zostanie odrzucony, jeżeli:

1) Użytkownik ma aktywne Ogłoszenia lub miał w ciągu ostatnich 30 dni

Art. 23.

Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Alteregro, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.

Art. 24.

Poprzez Rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Ogłoszenia, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu Ogłoszenia osobie będącą stroną w danym Ogłoszeniu.

Art. 25.

Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych oraz wszelkich innych informacji wysyłanych przez Virtual People za pośrednictwem portalu Alteregro, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych użytkowników serwisu.

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.