Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Nieruchomości » Sprzedaż » Lokale użytkowe » Polska » Dolnośląskie » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


LOKAL BIUROWY NA SPRZEDAŻ, 466 M?, SZKLARSKA PORĘBA(przeglądane 39 razy)

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6 w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb 0006, Kw. JG1J/00055658/5 

Oferowane przez: Netinterpress (108)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 9500000 zł
Ogłoszeniodawca Netinterpress
Lokalizacja dolnoslaskie, Szklarska Poręba
Ilość przedmiotów ogłoszenia 1 sztuka
Data rozpoczęcia 04.04.2023 16:08
Galeria ogłoszenia 1 zdjęcie
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Zarząd Powiatu Karkonoskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6
w granicach działki nr 149/6 o powierzchni 1,2274 ha, obręb 0006, Kw. JG1J/00055658/5

 

Działka zabudowana jest 6 budynkami wolnostojącymi:

 

budynek garażu - jednokondygnacyjny, dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym,
o pow. użytkowej 85,55 m 2 ;


budynek wczasowy Płomyk - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkownym,
o pow. użytkowej 253,20 m 2 ;


budynek wczasowy Iskra - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkownym,
o pow. użytkowej 253,20 m 2 ;


budynek wczasowy Wulkan - trzykondygnacyjny budynek, częściowo podpiwniczony,
z poddaszem nieużytkowym, o pow. użytkowej 382,00 m 2 ;


budynek szkoły - dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia i poddasza, o rozbudowanym rzucie
i różnej wysokości, o pow. użytkowej 484,00 m 2 ;


budynek wczasowy Znicz - dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkownym,
o pow. użytkowej 466,80 m 2 , wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków;

 

Nieruchomość znajduje się w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej, budynków pensjonatowych, obiektów hotelowo-wypoczynkowych oraz zabudowy usługowej.

Teren działki o nieregularnym kształcie położony jest w dolnej części zbocza opadającego
w kierunku wschodnim. Niezabudowana cześć działki stanowi urządzony teren zielony
z boiskiem sportowym, ścieżkami wewnętrznymi, parkingiem samochodowym, nasadzeniami drzew i krzewów.

Działka wyposażona jest w sieci: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjną i gazową. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Chopina, drogą asfaltową.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum" w Szklarskiej Porębie, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Szklarska Poręba nr XIX/184/19 z dnia 28 listopada 2019 r. nieruchomość oznaczona jako działka
nr 149/6 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Uz.1 - tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:

 

infrastrukturę techniczną;


lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu;


drogi wewnętrzne i parkingi.

 

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00055658/5 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza - 9.500.000,00 zł. Wadium - 475.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 12 00 .

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. na konto nr 85 1020 5226 00006002 0681 3671 PKO Bank Polski S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz z aktualnym sposobem jej zagospodarowania, parametrami oraz możliwością wykorzystania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Granice działki nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Podmioty gospodarcze przystępujące do przetargu muszą przedłożyć aktualne odpisy
z właściwego rejestru w celu ustalenia przez Komisję przetargową osób je reprezentujących,
a inni przedstawiciele winni wykazać się ważnymi pełnomocnictwami (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne potwierdzenie).

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym.

Za aktualny odpis uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2022 r. przetarg na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym .

Zarząd Powiatu Karkonoskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie
z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Karkonoskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiatkarkonoski.eu w zakładce: przetargi/oferty inwestycyjne.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych
nr 15 pokój nr 203 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

 

 

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.