Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Telefony i Akcesoria » Telefony komórkowe » Pozostałe » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


Biuro Syndyka sprzeda aparaty telefoniczne(przeglądane 407 razy)

Biuro Syndyka zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży 

Oferowane przez: Netinterpress (115)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 8985.99 zł
Ogłoszeniodawca Netinterpress
Lokalizacja mazowieckie, Warszawa
Ilość przedmiotów ogłoszenia 1 sztuka
Data rozpoczęcia 25.11.2020 17:22
Galeria ogłoszenia 1 zdjęcie
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Energia dla Firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Syndyk") zaprasza do składania ofert w konkursie, którego przedmiotem jest nabycie pakietu ruchomości Energia dla Firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w postaci aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami, oszacowanych przez biegłego sądowego Alfredę Falak w „Opinii" z dnia 25 listopada 2019 r.
Z „Opinią" z dnia 25 listopada 2019 r. można zapoznać się w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.
W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Cena wywoławcza: 8.985,94 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 punkt 1 regulaminu konkursu ofert, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2021 r. w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 12 lutego 2021 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jednego tysiąca 00/100 złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Energia dla Firm S.A. w upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 12 lutego 2021 r., godz. 12:30, w biurze Syndyka, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
W przypadku złożenia przez co najmniej dwóch oferentów ofert spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu ofert, zawierających cenę nie niższą niż cena wywoławcza, o której mowa w § 1 punkt 3 regulaminu konkursu ofert, Syndyk obligatoryjnie przeprowadzi aukcję (licytację ustną) pomiędzy tymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 16 lutego 2021 r., w biurze Syndyka, o godz. 12:30, jako integralna część konkursu ofert.
Kupujący zobowiązuje się do zabrania nabytych ruchomości z miejsca ich składowania nie później niż w dniu 1 marca 2021 r. W przypadku nie zabrania przez nabywcę zakupionych ruchomości w wyżej wymienionym terminie, począwszy od dnia 1 marca 2021 r. Syndyk naliczać będzie kupującemu opłatę za bezumowne korzystanie z powierzchni magazynowej w kwocie 200,00 zł (słownie: dwustu złotych) brutto za każdą kolejną rozpoczętą dobę bezumownego składowania ruchomości. Ruchomości nie zostaną wydane nabywcy do czasu uiszczenia na rzecz masy upadłości naliczonej opłaty za bezumowne korzystanie z powierzchni magazynowej. Niezależnie od powyższego, począwszy od dnia 1 marca 2021 r. Syndyk zastrzega sobie prawo relokacji ruchomości na koszt nabywcy w terminie i do lokalizacji pozostających do uznania Syndyka, bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody od kupującego.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, jak również udostępniana w biurze Syndyka (tel. + 48 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

 

 

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.