Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Nieruchomości » Sprzedaż » Lokale użytkowe » Polska » Małopolskie » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


Zarządca sprzeda działkę w Chojniku(przeglądane 41 razy)

Zarządca zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży 

Oferowane przez: SyndykDariuszGrabarek (1)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 791862 zł
Ogłoszeniodawca SyndykDariuszGrabarek
Lokalizacja malopolskie, Chojnik
Ilość przedmiotów ogłoszenia 1 sztuka
Data rozpoczęcia 11.11.2020 11:30
Galeria ogłoszenia 1 zdjęcie
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Zarządca masy sanacyjnej Firmy Handlowo-Usługowej Instalflex Adam Kucharzyk w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie sygn. akt VIII GRs 7/16 informuje, że organizowany jest przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr 166/3 o powierzchni 1038 m², budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem usługowym o funkcji biurowo-magazynowej z garażem, położonej w miejscowości Chojnik, gmina Gromnik, woj. małopolskie, KW TR2T/00207057/8, za cenę wywoławczą 791.862,00 zł netto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote).
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii zarządcy - Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego - ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 533 497 154).
Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, które wpłaciły wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 79.186,20 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 20/100).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy sanacyjnej Adama Kucharzyka w restrukturyzacji w banku Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 49 1940 1076 3176 3851 0000 0000, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. VIII GRs 7/16" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Oferty należy składać do dnia 26 listopada 2020 roku na adres: Kancelaria Notarialna Wojciech Miarecki, ul. Bardiowska 1 A, 38-300 Gorlice, wraz z wymaganymi dokumentami, w zamkniętych kopertach, które należy umieścić w drugich, większych kopertach. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Notariusza wraz z podaniem sygnatury akt VIII GRs 7/16 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu sanacyjnym Adama Kucharzyka" i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 27 listopada 2020 roku o godzinie 15.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Miareckiego, ul. Bardiowska 1 A, 38-300 Gorlice przez zarządcę w obecności Notariusza i przybyłych oferentów.
Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, zarządca zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Zarządca udzieli bliższych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres doradcadg@onet.pl lub telefonicznie 533 497 154.
ZARZĄDCA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ NIE DOKONANIA OTWARCIA I ROZPOZNANIA OFERT W PRZYPADKU ZWIĘKSZONEGO ZAGROŻENIA PANDEMICZNEGO I OGRANICZEŃ Z TYM ZWIĄZANYCH.

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.