Zapomniałeś hasła?

Jesteś tutaj: Strona główna » Nieruchomości » Sprzedaż » Grunty i działki » Polska » Łódzkie » Ogłoszenie
Opcje zaawansowane


Działka położona w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rolnej nr 1/3A(przeglądane 28 razy)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 

Oferowane przez: Netinterpress (49)

Informacje dotyczące ogłoszenia
Cena przedmiotu ogłoszenia 80000 zł
Ogłoszeniodawca Netinterpress
Lokalizacja lodzkie, Tomaszów Mazowiecki
Ilość przedmiotów ogłoszenia 1 sztuka
Data rozpoczęcia 06.07.2020 17:03
Galeria ogłoszenia 1 zdjęcie
Kontakt z ogłoszeniodawcą Zadaj pytanie
Przedmiot ogłoszenia

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Rolnej nr 1/3A, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 778, w obr. 11, użytek - RV, o powierzchni
- 2952 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta PT1T/00074534/0.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2020 roku o godz. 1130 w sali nr 22 (I piętro budynku A) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16.

 

Cena wyjściowa do przetargu ustalona została na kwotę 800 000,00 zł w tym
23% VAT (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Wylicytowana cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest
w pełnej wysokości przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się ona
jednostce I-U/M - strefa mieszkaniowo - usługowa, tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Dla terenu przedmiotowej nieruchomości wydana została w 2014 r. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2019 r. o zmianie Uchwały nr XXXVII/337/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 przedmiotowa nieruchomość
nie znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, ale została objęta granicami obszaru zdegradowanego.

Nieruchomość niezabudowana położona w centralnej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obiektów usługowych, kościoła oraz zabudowy wielofunkcyjnej. Działka nieogrodzona, nieutwardzona, wolna od zadrzewień, o kształcie nieregularnym, trapezowym, o wymiarach ok. 26x84x40 m. Przez północno – wschodnią części działki przebiega kanał ciepłowniczy. Nieruchomość znajduje się w terenie posiadającym następujące uzbrojenie: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz cieplną. Dojazd drogą utwardzoną, gminną – ul. Rolną.

Nabywca nieruchomości gruntowej:

1. zapewni właścicielowi oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp
do sieci przebiegającej przez działkę w celu jej konserwacji, remontów, modernizacji
i wymiany.

2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieć na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielem tej sieci.

3. niezbędną dla realizacji inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami ani prawami osób trzecich, jak również nie występują w stosunku do niej żadne ograniczenia w rozporządzaniu oraz wolna jest od zobowiązań i nie jest prowadzona z niej żadna egzekucja.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości ustalony został od 10 kwietnia 2020 roku do 22 maja 2020 roku.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do zbycia (sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – zbycie – aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki Nr 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415 najpóźniej do dnia 16 września 2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania wyżej wskazanego rachunku bankowego.

 

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię/imiona i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz cudzoziemcy
w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji przetargowej:

1. dowód wniesienia wadium,

2. w przypadku osób fizycznych:

- dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

- pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej,
do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny wypis internetowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot,

4. w przypadku cudzoziemców – promesę dot. uzyskania zezwolenia wynikającego
z przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu.

 

Wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz budżetu miasta, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. budynek przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego
nr 12, tel. (44) 724-23-11 wew. 645.

 

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

WAŻNE

Warto wiedzieć korzystając z serwisu

KONTAKT

Masz pytania? Służymy odpowiedzią

Projekt i wykonanie serwisu: © Virtual People Sp.zo.o.